• Thành lập công ty tại Hà Nội - Giải thể công ty

tạm ngưng

Thủ tục xin tạm ngưng công ty

Thủ tục xin tạm ngưng công ty

 Hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế và quyết toán loại hình gia công, doanh nghiệp được tạm ngưng sau khi làm các thủ tục với cơ quan Hải quan.