• Thành lập công ty tại Hà Nội - Giải thể công ty

thành lập công ty cổ phần

Lợi ích thành lập doanh nghiệp cổ phần

Lợi ích thành lập doanh nghiệp cổ phần

Lợi ích thành lập công ty cổ phần: khả năng huy động vốn lớn, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, việc chuyển nhượng vốn góp dễ dàng...