• Thành lập công ty tại Hà Nội - Giải thể công ty

công ty cổ phần

Lợi ích thành lập doanh nghiệp cổ phần

Lợi ích thành lập doanh nghiệp cổ phần

Lợi ích thành lập công ty cổ phần: khả năng huy động vốn lớn, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, việc chuyển nhượng vốn góp dễ dàng...

Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới

Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới

Thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2017, hồ sơ thành lập doanh nghiệp công ty cổ phần mới nhất cho doanh nghiệp thành lập mới năm 2017.